ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ν.4990/2022

 Σκοπός του εν λόγω νόμου είναι η διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. 

 Αντικείμενο του νόμου 4990/2022 είναι η ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων Ενωσιακού δικαίου, η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος. 

 Οι διατάξεις του ν 4990/2022 εφαρμόζονται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν: 

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, στους κάτωθι τομείς: 

αα) των δημόσιων συμβάσεων 

αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων 

αδ) της ασφάλειας των μεταφορών 

αε) της προστασίας του περιβάλλοντος 

αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας 

αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων 

αη) της δημόσιας υγείας 

αθ) της προστασίας των καταναλωτών 

αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών 

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,


γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή δια-κανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Η υποβολή ανώνυμων και επώνυμων αναφορών σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022, γίνεται με τους εξής τρόπους: 

1) με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

2) τηλεφωνικώς

3) αυτοπροσώπως , ύστερα από σχετική επικοινωνία , στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών . 

Για την εταιρεία : COSMOSOLAR ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΒΕΕ

Διεύθυνση : Πύλη Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, Δρόμος Ντρέυ 
Υ.Π.Π.Α : Αποστόλου Φώτιος
Αριθμός τηλεφώνου : 2263031190
Email: fotis@cosmosolar.com

Ir al contenido